Protocol gegevensverwerking door Connex Opleidingen en Advies B.V.

versie: 25 mei 2018

 

Dit protocol is van toepassing op de scholingsactiviteiten van Connex Opleidingen en Advies B.V. (hierna Connex Bedrijfsopleidingen) en gedelegeerde examenactiviteiten van Stichting Nederlands Bureau Competentie-Examens (hierna NBCE) en of de door haar, in het kader van examinering, te werk- of aangestelde(n).

 

Waarom gegevens afstaan?

Connex Bedrijfsopleidingen heeft gegevens nodig om een persoon in te schrijven als cursist en hierover met belanghebbende(n) te corresponderen.

 

Connex Bedrijfsopleidingen levert gegevens aan het exameninstituut NBCE e.a.; zij hebben gegevens nodig om uw certificaat of diploma te personaliseren. De persoonsgegevens moeten in hun samenstel voldoende en dermate uniek zijn dat zonder twijfel vast te stellen is door belanghebbende partijen wie de rechtmatige houder is van betreffend waardedocument.

Daarnaast zijn ‘normale’ NAW gegevens nodig voor bezorging en of contact over uw examen en of certificaat/diploma. Tot slot kunnen wij uw gegevens gebruiken om u en of uw werkgever te attenderen op verloop van de geldigheidstermijn.

 

Welke gegevens worden vastgelegd en bewaard?

·         Data voor inschrijving/examenafname (soort en datum) en correspondentie:

·         -Achternaam en voorletter(s),

·         -Adres, postcode en woonplaats,

·         -Geboortedatum & geboorteplaats,

·         -Werkgever en vestigingsplaats (optioneel indien relevant).

  • Kopie certificaat / diploma,
  • Documentnummer van het door u getoonde ID bewijs.

 

Hoelang en waarvoor slaan wij uw gegevens op?

In geval van aanmelding voor een opleiding en/of examen:

zolang als nodig is om u uit te nodigen, aan te melden/in te schrijven, te scholen en te (laten) examineren.

 

In geval van aanmelding voor een opleiding en/of examen:

zolang als nodig is om u uit te nodigen, te scholen, aan te melden/in te schrijven en afnemen van het betreffende (her-)examen.


In geval van behalen van uw diploma of certificaat:

de bewaartermijn van uw gegevens is conform de geldigheidstermijn van uw certificaat of diploma vermeerderd met 1 kalendermaand om u eventueel te kunnen attenderen op de noodzaak tot herscholen.

 

Recht op “vergetelheid” en inzicht

Conform de privacy wetgeving kunt u te allen tijde aan de Stichting NBCE en of Connex Opleidingen en Advies B.V. verzoeken om uw gegevens te verwijderen uit haar administratie aan welk verzoek zij per ommegaande gehoor zal geven. De consequentie hiervan is wel dat tegelijkertijd uw erkenning c.q. certificaat zal vervallen omdat vanaf dat moment de authenticiteit van betreffend document door ons niet meer gegarandeerd / bevestigd kan worden.

Als na bovenstaande uitleg niet duidelijk is welke gegevens van u bij ons zijn vastgelegd kan dit op schriftelijk verzoek aan u worden geduid.

 

Hoe slaan wij uw gegevens op?

Fysiek / Digitaal op een (met wachtwoord) beveiligde plaats.